Staten har i årene 2006 – 2008 skannet sit arkivs gamle matrikelkort fra perioden 1806 – 1996.

Foruden skanning af de enkelte kort er der lavet en registrering af de enkelte korts metadata bl.a. navn på ejerlav / købstad, målestok og gyldighedsperiode.

Kortene bliver i daglig tale omtalt som Original 1 kort og Original 2 kort hvor Original 1 kortet er det første danske matrikelkort.

Foruden matrikelkort er der i denne samling af kort også medtaget det minorerede (formindskede) sognekort, som blev udarbejdet i målestok 1:20.000 i perioden 1816 – 1913. Foruden de tegnede kort fra Matrikelvæsnet, findes også en lang række af trykte kort primært udarbejdet af C.M. Tegner i perioden 1862 – 1872. Bemærk at sognekortene aldrig har været gyldige som matrikelkortværk, men alene blev udarbejdet, som en slags oversigtskort for et sogn. Kortene har imidlertid været meget anvendt som administrationsgrundlag i datidens sogne, kommuner og amter.

Disse gamle kort giver et fint billede af udviklingen de sidste 200 år på Hjortø. Kortene kan herunder hentes til egen computer eller iPad og den tekniske fine kvalitet gør, at man kan zoome ind på en masse detailer.

Hjortø første opmåling 1803

Kortet er opmålt i 1804 af landinspektør D. Kiellerup og tegnet af Hammond. Det har ligget i matrikeldirektoratet i København. I 1803 har Hjortø kun et matrikelnummer, nr. 1. Der var altså kun en ejer, sandsynligvis ejeren af Valdemar Slot. Dog ses flere gårde i byen, som har været fæstegårde. Ændringer på matrikelkortet vil i direktoratet altid være påført med rødt indtil kortet blev tegnet om. Tallene på markerne angiver markernes bonitet.

Hjortø by 1803

Foruden matrikelkort, blev der også tegnet kort til anvendele i sognene – Sognekort.

I 1816 fik Drejø Sogn et sådan kort. 

Drejø sogn 1816

I 1859 blev matrikelkortet tegnet om. Det ser ikke ud til, at der er sket meget siden 1804.

Omkring dette tidspunkt har sognerådsformanden på Drejø også fået lavet et nyt kort til sit kontor, som er ualmindelig smukt. 

Drejø sogn

Men så sker der noget. I 1895 drog landinspektør Hempel til Hjortø og foretog en opmåling. Selve udstykningen skete i 1897 og i 1898 blev matrikeltaksterne sat på af en P. Hansen.  I årene efter begynder fæstebønderne at overtage gårdene.

Hjortø 1900

Det betyder også, at der nu har været en landinspektør på øen, så Hjortø By har givetvis set således ud i 1898. 

Hjortø by 1900

Et matrikelkort ligger i matrikeldirektoratet i mange år, og matrikelteknikerne skal opdatere dem. Der kan jo ske fejl. Læg mærke til teksten “Hjelmly” som peger på Bent Henningsens gård. Det er forkert og det vil få konsekvens for den næste rentegning af kortet.

Læg også mærke til, at der nu er etableret en havn, der hvor den er nu.

Dette kort blev brugt indtil 1955 hvor det sidste matrikelkort blev tegnet over øen.

Hjortø 1955

Dette er det sidste matrikelkort tegnet over Hjortø i 1955 (i 1998 blev alt digitaliseret, og matrikelteknikerne måtte triste lægge deres tegnegrej i skuffen).

Og da webmasteren på denne side oprindeligt er uddannet matrikeltekniker, er det sjovt for ham at konstatere, at et forkert blyantsnotat på den gamle tegning nu er blevet en permanent fejl. Ifølge den højeste matrikulære myndighed ligger Hjemly hvor Bents stuehus ellers er placeret.

For ikke stedkendte, kan det oplyses, at Hjemy er villaen, der ligger på matr. nr. 4b.

Hjortø by 1955