Drejø sogns skoler
(Kilde: Drejø arkiv)

Til det tidligere Drejø Sogn hørte også Skarø, Hjortø og Birkholm. Skoleforholdene var meget beskedne. Den eneste degn og skoleholder boede på Drejø, hvor han skulle undervise børnene fra 1. november til 1. maj. I sommerhalvåret skulle han holde skole på de andre øer, nemlig på Skarø i 10 uger, og i hver 5 uger på Hjortø og Birkholm. Det var dog kun Drejø, der i starten fik tildelt en degnebolig. På de mindre øer måtte der stadig undervises på skift i gårdene.
Først i 1857 blev det påbudt af Kulturministeriet, at der skulle opføres en skolebygning på Skarø. Den blev taget i brug 1. maj 1858. Læreren på Skarø måtte i sommerhalvåret også undervise på Hjortø og Birkholm.
Denne ordning var ikke i længden tilfredsstillende for de to øer, der i 1868 kom til at udgøre eet skoledistrikt med egen lærer samt hver sin skolebygning. Ordningen gik ud på, at læreren skulle undervise skiftevis i 14 dage ad gangen på hver ø. Den første lærer der blev kaldet til Hjortø- Birkholm embedet var Valentin Rasmussen, som virkede på disse øer i 37 år.
 De første skolebygninger på Hjortø og Birkholm var meget tarvelige. Skolen på Birkholm brændte i 1875, og der blev opført en ny skole, som dog blev ombygget og udvidet i 1908. På Hjortø blev der i 1901 bygget en ny skole. Først i 1921 blev embedet delt, således at hver ø fik sin egen lærer. 

Birkholm skole lukkede o. 1959 – derefter solgt til sommerbolig.
 Skarø skole blev nedlagt i 1964 – Købmandshandel til 2013 – derefter sat til salg. 

Hjortø skole blev nedlagt 1. august 1977 – derefter solgt til sommerbolig. 

Drejø Skole lukkede den 20. juni 1991 – solgt i 2005 til fastboende. Ejeren bibeholdt Arkiv og bibliotek i skolestuen. I 2015 sat til salg. 

Lærere på Hjortø skole

(Kilde: Svendborg Museum, Nora Rasmussen m.v.)

Hjortø skole: Bygget 1868 – Ny skole bygget 1901.

Fælleslærer for Hjortø og Birkholm: Begge øer havde nu egen skolebygning

1868 – 1906: Valentin Rasmussen – demit. fra Skaarup semi. 1864

1906 – 1907: Emil Kristian Bidstrup – demit. fra Neksø sem. 1902.

1907 – 1908: Frederik Frandsen – demit. fra Nørre Nisum semi 1901

1908 – 1910: Søren Pedersen – demit. fra Skaarup semi. 1898

1910 – 1912: Aksel Jørgensen fra Tommerup

1912 – 1920: Niels Peter Nielsen – demi. fra Vordingborg semi. 1909

Her slutter fælleslæreren.

Lærerinde kun på Hjortø

1921 – 1934: Ragnhild Hansen Anker (født på Skarø) – demi. fra Ribe semi. 1913

Ragnhild var svagelig og næsten lam. Ved undervisningen blev hun båret ind af Signe, som langsomt overtog undervisningen. Se også teksten fra visitaterne herunder. 

1935 – 1936: Signe Larsen, aspirant ved Hjortø skole. Demi fra Ribe 1931

1936 – 1936: Signe Larsen, fastansat 1. juni – 1. november

1936 – 1947: Dagmar Dahl Christensen – demi. fra Tønder semi. 1925

1947 – 1949: Skolen lukket.

1949 – 1951: Dagmar Dahl Christensen

1951 – 1954: Theodora Zangenberg, vikar. (Flyttede fra Skarø til Hjortø)

1954 – 1977: Tove Zangenberg.

Skolevisitater

Nora ortæller, at visitaterne blev foretaget af en præst og blev imødeset med rædsel af lærerinde og elever. Eleverne sov ikke en uge inden en visiat, da de tog  præstens formaning bogstavelig, at de – hvis vækket midt om natten – skulle kunne fremsige navnet på en konge i kongerækken uden tøven, når der blev nævnt et nummer. Præsten udvidede dette regime fuldtud, når børnene skulle konfirmeres. Ved konfirmationen skulle konfirmanden foran en fyldt kirke afhøres i bibelhistorie, og skammen over familien var kæmpestor, hvis den rystende nervøse stakkel ikke kunne svare.

Herunder er præstens referater fravisitaterne på Hjortø
(kilde: fynhistorier.dis-danmark.dk skrevet af Hans Nørgaard)

1913

Drejø Skole 10/9. Lærer Petersen  optræder paa en bestemt og tillige elskværdig maade. Der er god orden i skolen. I religion svarede børnene rigtig godt. Flinke i dansk og geografi, ogsaa ganske flinke i regning og retskrivning. Sangen gik ogsaa godt.

Birkholm og Hjortø skoler. Undervisningen har under stadige omskiftelser staaet en del tilbage. Lærer Nielsen har taget godt fat med energi og flid, og børnene ere gaaet frem i den senere tid. Man maa haabe, at læreren maa slaa sig til ro i nogen tid.

1920

Hjortø Skole, Drejø sogn. Kun 1 klasse paa 4 børn. Enelærer Nielsen har undervist børnene med stor omhu og grundighed, men det store spring i alderen mellem det ældste og yngste barn lammer jo undervisningen, men under de forhaandenværende omstændigheder maa resultatet siges at være helt respektabelt. Læreren underviser 14 dage ad gangen, skiftevis paa Hjortø og Birkholm. Det vilde være et fortrin for undervisningen og en store behagelighed for den fungerende lærer, naar han ikke skulde skifte mellem øerne, saaledes at hver ø fik sin lærerkraft. For at formindske udgifterne herved vilde jeg mene, at det som forholdene er, kunde forsvares at lade undervisningen besørge paa hver af øerne ved en forskolelærerinde.

1921 og 1922

Birkholm Skole, Drejø sogn. Ministeriet har under 3 juni 1921 bifaldet, at Hjortø-Birkholm enelærerembede nedlægges (hidtil skiftevis paa hver af øerne 14 dages undervisning) og at der i stedet herfor oprettes et forskolelærerindeembede for Hjortø og et forskolelærerindeembed for Birkholm, hvorved skolen har faaet 2 i stedetfor een klasse hver. Øerne har været saa heldig at faa en examineret almuelærerinde i hver af de to forskolelærerindeembeder. Den nye lærerinde fru Emmy Nielsen (29 aar) paa Birkholm har gode evner til at vække børnenes opmærksomhed og give dem lyst til arbejdet, ssa mere under de nye forhold kan vente gode resultater paa den lille ø. Børneantallet er 3 i yngste og 2 i ældste klasse. Under disse smaa forhold gaaer ældste klasse med, ogsaa i yngste klasses timer og faaer derved i øjeblikket hverdags og heldagsundervisning.

1928

Hjortø Skole, Drejø sogn. Som paa Birkholm underviser her efter skoleplanen en forskolelærerinde begge klasser. Der er ialt 10 børn. Forskolelærerinden, frøken Ragnhild Hansen Anker (38 aar gl) er ligesom paa Birkholm almuelærerinde. Hun er meget svag.; men skønt hendes undervisning er præget af hendes nervøsitet, var jeg godt tilfreds med børnenes standpunkt. Undervisnings methoden har ikke fulgt med tiden, men lærerindens store samvittighedsfuldhed bøder her paa, saa resultatet bliver særdeles tilfredsstillende.

1933

Hjortø Skole (selvstændig forskole) i Drejø sogn. Efter skoleplanen underviser en forskolelærerinde begge klasser. Skolen er rummelig, hyggelig og vel vedligeholdt og er i god orden, saavel hvad bygning som undervisningsmateriel angaar. Intet gymnastiklokale. Lærerinden, frk. Anker, der har seminaristeksamen, har i længere tid været syg, men er nu i stand til at overtage en del af undervisningen bistaaet af frk. Larsen, der underviser 12 timer om ugen. Der er kun faa børn i skolen, i alt 6, hvoraf de 5 i ældste klasse. Alle børn var samlede. Men der er ikke tvivl om, at der undervises med alvor og grundighed, og børnene var godt oplyste. De skriftlige arbejder var gode og nydelige. Ogsaa haandarbejderne var gode. Jeg overværede undervisningen i religion (frk. Anker) grundigt og levende. Ligeledes i dansk (frk. Anker). Børnene læste noget lavmælt men iøvrigt godt; analysen var god. I geografi (frk. Larsen) var det en fornøjelse at høre den grundige og gode undervisning. Ogsaa regning (hovedregning ved frk. Anker) overværede jeg. Alt i alt en god skole.

Tove Zangenberg omkring 1965 i skolestuen.